Search form

Mátio 18:24

24Ábhó nɔ́kɔ́ bɛbhɛp barɛm ami, bátwɔ́ ntá yi nɛ mmu amɔt anɛ ákɛ̀m yi nkáp anɛ aya acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index