Search form

Mátio 18:25

25Nkʉ bɛtɨk wu kɛkway bɛkɛmɛ bɛyǎ nkáp wu. Chi-bɛtɨk ywi achyɛ ɛyɔŋ bɛ mántí yi nɛ ngɔrɛ́ ywi nɛ bɔ̌bhi, nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, bɛ́ nkáp ywi ámfú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index