Search form

Mátio 18:26

26Mmǔ bɛtɨk wu ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, akwɛ́n bɛkak mfɔ wu abho mɛ́nɨkmʉɛt bɛ, ‘Acha, chyɛ̌ mɛ́ mpok, chɔŋ nkɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌kɛm wɔ́.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index