Search form

Mátio 18:27

27Chi-bɛtɨk aghɔ́ nkʉbɛtɨk wu ntínso, afoŋori yi, afɛrɛ ntí ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákɛ̀m yi, arɔ yí ándɔ́k.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index