Search form

Mátio 18:28

28Kɛ nkúbhɛ́ mmu anɛ mfɔ wu áfóŋórí áfú nɔ́kɔ́, arɔk atɛmɛri ntɨ nkʉbɛtɨk anɛ ákɛ̀m yi manyǔ nkáp anɛ ápú yɛ̌nyɨŋ. Akɛ́m yi angoŋo arɛm bɛ, ‘Kwɔ barɛm amɛn ɔ́kɛ̀m mɛ nɛ́nɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index