Search form

Mátio 18:29

29Ntɨ nkʉbɛtɨk wu akwɛ́n yi bɛkak abho mɛnɨkmʉɛt bɛ, ‘Chiɛ́ mɛ́ mpok, chɔŋ nchyɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌kɛ̀m wɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index