Search form

Mátio 18:3

3Arɛm bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ mbák bǎbhɨ́kɨ́ yibhiri mǎndɔ́p mbɔ mǎmbɔ, bǎpú kway bɛbhak ndǔ mpǎy bho abhɛn Mandɛm achi Mfɔ wap wáwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index