Search form

Mátio 18:31

31Batɨ̌ bǒ bɛtɨk bághɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́, batɨ ábé bhɔ tontó. Bárɔ́k bágháti mfɔ wu yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ɛnɛ ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index