Search form

Mátio 18:32

32Mfɔ achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mándɔ́k mántwɔ́ nɛ yi. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ yí, arɛm ntá yi bɛ, ‘Wɔ ɛbɛ́ptí nkʉbɛtɨk nɛ! Ɔ́nɨ́kmʉɛt ndɔ́ wɔ́ ɔrɔ̌ŋ nɛ bɛyǎ nkáp anɛ ɔ́kɛ́mɛ́ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index