Search form

Mátio 18:34

34Mfɔ wu achyɛ ɛyɔŋ nɛ bɛyǎ bɛběntɨ́, bɛ mánsɔt yi mǎmɛ́sɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ bɛ́ mbák abhɨ́kɨ́ kɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákɛ́mɛ́, apu fú arɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index