Search form

Mátio 18:35

35Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɛm nɛkay ɛnɛn, aghati bakoŋo bhi bɛ, “Nɔ́ kɛ̌ Ɛtaya mmu achi amfay ákʉ̀ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛka anɛ ánísí bɛghɔ ntɨ ntínso, kɛ́ka bɛfoŋori yi nɛ ntɨ nɛnkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index