Search form

Mátio 18:4

4Yɛ̌ agha anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt mbɔ mǎmbɔ, yí wu kɛ ákway bɛchwe ndǔ kɛfɔ̌ mfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index