Search form

Mátio 18:5

Mmu ákɛ́ kʉ ntɨ ankwɛn ndǔ bɛbʉ́

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

5“Yɛ̌ agha anɛ ásìɛpti mandú mɔ mbɔ anɛ́, ɛ̌ti ya, ǎsìɛpti chí mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index