Search form

Mátio 18:7

7“Ɛ́bɛp ntá bǒ mmɨk ɛcha, mbɔnyunɛ bɔ́ bátwɔ̀ nɛ mamɔ anɛ ákʉ̀ bo mankwɛn ndǔ bɛbʉ́! Mamɔ ápú nɔk bɛ́twɔ, kɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá mmu anɛ átwɔ̀ nɛ mamɔ ɛncha!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index