Search form

Mátio 18:8

8Ɛ́rɨ yɛ bɛ mbák awɔ ywɛ amɔt, nɛ yɛ̌ chi ɛkak ɛyɛ kɛ̌ ɛ́kʉ̀ ɔnkwɛn ndǔ bɛbʉ́, kpɔ́t awɔ wu, nɛ yɛ̌ chí ɛkak gʉɛp! Ɛ́chí sayri bɛ́ ɔ́mbák nɛ Mandɛm ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, yɛ̌ chí nɛ awɔ amɔt, yɛ̌ chí nɛ ɛkak ɛ́mɔt, ɛ́chá bɛ́mɛ́sɛ wɔ amɛm ngó anɛ apu nɛmɛ, nɛ amɔ apay, bɛkak bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index