Search form

Mátio 18:9

9Nɛ mbák nyɛ́sɛ́ ɛnɛ nɛ́kʉ̀ bɛ́ ɔ́nkwɛ́n ndǔ bɛbʉ́, poŋórí nɔ́ fɛrɛ, ɔ́ngʉɛp. Ɛ́chí sayri bɛ́ ɔ́nchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nɛ nyɛ́sɛ́ nɛ́mɔt ɛcha mɛ́mɛ́sɛ wɔ amɛm nɛpǐngo nɛ amɨ́k ayɛ ankɛm apay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index