Search form

Mátio 19

Yesu átɔ́ŋ ɛ̌ti awáy nɛbhay

(Mk 10.1-12)

1Mpok Yesu ánáŋá bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn atú Gálili, afa, apé Nyɛ́n Jɔ́dan, asɛp, arɔk atú Judɛ́ya. 2Bɛyǎ bhó bákóŋo yi arɛ, abú abhɛn mámè.

3Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔ́k mɛmɔ yi, bábhɛp yi bɛ, “Yɛ̌ yí, yɛ̌ yi, ɛbhé ɛyɛsɛ ɛka bɛ mmu ándɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay kɛ ɛbhɨkɨ ka?” 4Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́re pay ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm ɛkáti Mandɛm-ɛ? Ɛ́ghàti bhɛsɛ bɛ, tɛ nɛbhǒmɨk, Mandɛm aghókó nyaka mɛnyǔ bo bapay, ngɔrɛ́ nɛ mbakanɛm, 5arɛm bɛ, ‘Ɛ̌ti yɔ, mbakanɛm abhɔŋ bɛ́rɔ ɛtayi nɛ máyi, ambat mmʉɛt nɛ ngɔrɛ́ ywi, 6bɔ́ batí apay mándɔp chi mmǔ amɔt.’ Bɔ́ kɛpɛrɛ bhak yɛ bati apay, kɛ mmǔ amɔt. Mmu ákɛ fyɛ yɛ ákɔ́rɛ́ nɛ́ntɨ bo abhɛn Mandɛm áchɛ́mɛ́.” 7Bǒnkwɔ Fárisi bábhɛ́p Yesu bɛ, “Mbák ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chí, ndaká yí Moses árɛ́mɛ́ bɛ́ mmu ǎkway bɛrɔ ngɔrɛ́ ywi mbák achyɛ yi ɛkáti awáy nɛbhay?” 8Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chí ɛ̌ti nɛtaŋántɨ ɛnɛka kɛ̌ Moses áká nyaka bɛ bǎkway bɛrɔ baghɔrɛ́ bhɛka ndǔ nɛbhay. Ɛ́pú nyaka ɛnyu yɔ ndǔ nɛbhǒnɛt. 9Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ agha anɛ árɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay, kɛbhák bɛ́ ngɔrɛ́ akwɛn bɛrwɔp, ambáy ngɔrɛ́ achak, akwɛn bɛrwɔp.”

10Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, bakoŋo bhi bárɛm bɛ, “Mbák ɛ́chí nɔ́, ntí ápú yɛ́ anɛ mmu abhay ngɔrɛ́.” 11Kɛ Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu kɛ ǎkway bɛka bɛyɔŋ ɛbhɛn. Ndiɛrɛ bo abhɛn Mandɛm achyɛ́ bhɔ ntɨ bɛ́chɔ́kɔ́ nɔ, kɛ̌ bákway bɛka bhɔ. 12Mbɔk bo bachi bagú-bhó tɛ amɛm mɛniɛ. Abhɛ́nɛ́fú báchí bagú-bhó mbɔnyunɛ bo bachak kɛ bákʉ́ bɔ mámbák nɔ. Kɛ báchák bábhɨ́kɨ́ ka nɛbhay ndu báchyɛ́ mmʉɛt bɛkʉ bɛtɨk Kɛfɔ̌ mfáy. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákwày bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛ́mɛ́, ánkóŋó yɔ́.”

Yesu ayɛ́t mǎmbɔ

(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17)

13Bofú básɔ́t bɔ̌bhap bárɔ́k ntá Yesu nɛ bhɔ bɛ yi anyaŋa bhɔ amɔ anti, anɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anjɛt bhɔ. Bakoŋo bhi bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bábho bɛsayti bhɔ bɛ bákɛ́ sɔŋɔri Yesu. 14Kɛ Yesu arɛm bɛ, “Dɔ̌ ká mǎmbɔ mantwɔ ntá ya, bǎkɛ́ chyɛt bhɔ mbi mbɔnyunɛ bǒ abhɛn bachi mbɔ bhɔ kɛ̌ Mandɛm ábhak Mfɔ awap.” 15Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɔt bɔ̌bhɔ anyaŋa bhɔ amɔ anti, ayɛt bhɔ. Ákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔ nɛbhʉɛt wu arɔk ɛbhak ɛ́chak.

Mfɔ nkáp

(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30)

16Ɛ́fákari bɛ mmu amɔt arɔk ntá Yesu, abhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, ntɨkɨ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ mɛ̌kwáy bɛkʉ kɛ Mandɛm anchyɛ mɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti?” 17Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ndaká yí ɔ́bhɛ̀p mɛ ɛ̌ti ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ? Mmǔ amɔt aywǐntí kɛ árɨ́. Mbák ɔ̌yáŋ yi anchyɛ wɔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti, ɔbhɔŋ bɛ́bhʉ́rɛ́ bɛbhé Mandɛm.” 18Mmǔ wu abhɛp Yesu bɛ, “Ɛbhɛ́n?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛbhé Mandɛm. Bɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Kɛ́ kwɛn bɛrwɔp. Kɛ́ wáy mmu, Kɛ́ ghɛp aghɛ́p. Kɛ́ te ntísiɛ akwarɛ, 19chyɛ̌ máyɛ nɛ ɛtayɛ kɛnókó. Nɛ ɔbhɔŋ bɛkɔŋ ntɨ nkwǎ mbɔ ɛnyu ɔ́kɔ́ŋɔ́ mmʉɛt ɛyɛ.’” 20Ɛsakámu yɔ arɛm bɛ, “Nnáŋ nchí bhʉɛrɛ bɛbhé ɛbhɛn mɛnkɛm. Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛ́bhʉɛ́t kɛ́?” 21Yesu aghati yi bɛ, “Mbák ɔ̌yáŋ ɔmbak chak ndǔ babhi ankɛm, dɔ́k tí mɛnyɨŋ ɛbhɛ mɛnkɛm, chyɛ̌ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. Mbák ɔ́nkʉ́ nɔ, chɔŋ ɔ́mbɔŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ amfay. Ɔ́ntwɔ́ yɛ ɔnkoŋo mɛ.” 22Ɛsakámu yɔ ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔbhɛ rɔŋɛrɔŋ nsónso mbɔnyunɛ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ.

23Yesu ayibhiri mmʉɛt arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ ɛ́bè mmʉɛt tontó bɛ mǔnkáp anka Mandɛm ambak Mfɔ ywi. 24Ɛ́chí wɨkɨrɨk bɛ mpɔŋɔ baso ámfʉɛ́t ndǔ mbok mbíábhan ɛ́cha mǔnkáp bɛ́ka Mandɛm ambak Mfɔ ywi.” 25Bakoŋo Yesu bághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, bápɔ́p! Babho bɛbhɛp yi bɛ, “Mbák ɛnyu yɔ kɛ̌ ɛchi, ághá yɛ́ ákway bɛbhak mmu anɛ Mandɛm ápɛmɛ?” 26Yesu ayɨŋɨ bhɔ diíí, arɛm bɛ, “Ntá nkwǎŋwaŋ, mbi ápú, kɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú cha Mandɛm.” 27Píta asá ɛyɔŋ arɛm bɛ, “Ná nɛ bhɛsɛ́? Sɛ́rɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ sɛ́kòŋo wɔ! Nsáy anɛ sɛ́bhɔ̀ŋ chí yí?” 28Yesu aghati bhɔ bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ ndǔ mmɨk nkɔ, mpok Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm áchɔ̀kɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ yi nɛ kɛnɛ́m kɛnkɛm, be bakoŋo bha bǎchɔ̀k nkwɔ́ ndǔ mɛnɔkɔ́ kɛfɔ, bɛkɛm manɛrɛ́kɛt Israɛl byo nɛ apay. 29Nɛ yɛ̌ agha anɛ árɔ́ yɛ̌ chí bɛkɛt, yɛ̌ chi bɔ̌mayi, yɛ̌ chí ɛ́táyi, yɛ̌ chí máyi, yɛ chí bɔ̌bhi, yɛ̌ chí bakɨ yi ɛ̌ti yí ákòŋo mɛ, chɔŋ ampɛt ambɔ́ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm ndɔŋ bɛsa bɛtay, ambɔ́ŋ nkwɔ́ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. 30Kɛ chɔŋ bɛyǎ bo abhɛn bachi ambɨ nɛ́nɛ, mándɔp ansɛm, nɛ abhɛn bachi ansɛm, mándɔp bayǎmbɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index