Search form

Mátio 19:10

10Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, bakoŋo bhi bárɛm bɛ, “Mbák ɛ́chí nɔ́, ntí ápú yɛ́ anɛ mmu abhay ngɔrɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index