Search form

Mátio 19:11

11Kɛ Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu kɛ ǎkway bɛka bɛyɔŋ ɛbhɛn. Ndiɛrɛ bo abhɛn Mandɛm achyɛ́ bhɔ ntɨ bɛ́chɔ́kɔ́ nɔ, kɛ̌ bákway bɛka bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index