Search form

Mátio 19:12

12Mbɔk bo bachi bagú-bhó tɛ amɛm mɛniɛ. Abhɛ́nɛ́fú báchí bagú-bhó mbɔnyunɛ bo bachak kɛ bákʉ́ bɔ mámbák nɔ. Kɛ báchák bábhɨ́kɨ́ ka nɛbhay ndu báchyɛ́ mmʉɛt bɛkʉ bɛtɨk Kɛfɔ̌ mfáy. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákwày bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛ́mɛ́, ánkóŋó yɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index