Search form

Mátio 19:13

Yesu ayɛ́t mǎmbɔ

(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17)

13Bofú básɔ́t bɔ̌bhap bárɔ́k ntá Yesu nɛ bhɔ bɛ yi anyaŋa bhɔ amɔ anti, anɨkmʉɛt bɛ Mandɛm anjɛt bhɔ. Bakoŋo bhi bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bábho bɛsayti bhɔ bɛ bákɛ́ sɔŋɔri Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index