Search form

Mátio 19:14

14Kɛ Yesu arɛm bɛ, “Dɔ̌ ká mǎmbɔ mantwɔ ntá ya, bǎkɛ́ chyɛt bhɔ mbi mbɔnyunɛ bǒ abhɛn bachi mbɔ bhɔ kɛ̌ Mandɛm ábhak Mfɔ awap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index