Search form

Mátio 19:15

15Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ nɔ́, asɔt bɔ̌bhɔ anyaŋa bhɔ amɔ anti, ayɛt bhɔ. Ákʉ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔ nɛbhʉɛt wu arɔk ɛbhak ɛ́chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index