Search form

Mátio 19:16

Mfɔ nkáp

(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30)

16Ɛ́fákari bɛ mmu amɔt arɔk ntá Yesu, abhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, ntɨkɨ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ mɛ̌kwáy bɛkʉ kɛ Mandɛm anchyɛ mɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index