Search form

Mátio 19:17

17Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ndaká yí ɔ́bhɛ̀p mɛ ɛ̌ti ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ? Mmǔ amɔt aywǐntí kɛ árɨ́. Mbák ɔ̌yáŋ yi anchyɛ wɔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛnti, ɔbhɔŋ bɛ́bhʉ́rɛ́ bɛbhé Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index