Search form

Mátio 19:18

18Mmǔ wu abhɛp Yesu bɛ, “Ɛbhɛ́n?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛbhé Mandɛm. Bɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Kɛ́ kwɛn bɛrwɔp. Kɛ́ wáy mmu, Kɛ́ ghɛp aghɛ́p. Kɛ́ te ntísiɛ akwarɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index