Search form

Mátio 19:19

19chyɛ̌ máyɛ nɛ ɛtayɛ kɛnókó. Nɛ ɔbhɔŋ bɛkɔŋ ntɨ nkwǎ mbɔ ɛnyu ɔ́kɔ́ŋɔ́ mmʉɛt ɛyɛ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index