Search form

Mátio 19:20

20Ɛsakámu yɔ arɛm bɛ, “Nnáŋ nchí bhʉɛrɛ bɛbhé ɛbhɛn mɛnkɛm. Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛ́bhʉɛ́t kɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index