Search form

Mátio 19:22

22Ɛsakámu yɔ ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔbhɛ rɔŋɛrɔŋ nsónso mbɔnyunɛ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index