Search form

Mátio 19:23

23Yesu ayibhiri mmʉɛt arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ ɛ́bè mmʉɛt tontó bɛ mǔnkáp anka Mandɛm ambak Mfɔ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index