Search form

Mátio 19:25

25Bakoŋo Yesu bághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, bápɔ́p! Babho bɛbhɛp yi bɛ, “Mbák ɛnyu yɔ kɛ̌ ɛchi, ághá yɛ́ ákway bɛbhak mmu anɛ Mandɛm ápɛmɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index