Search form

Mátio 19:27

27Píta asá ɛyɔŋ arɛm bɛ, “Ná nɛ bhɛsɛ́? Sɛ́rɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ sɛ́kòŋo wɔ! Nsáy anɛ sɛ́bhɔ̀ŋ chí yí?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index