Search form

Mátio 19:28

28Yesu aghati bhɔ bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ ndǔ mmɨk nkɔ, mpok Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm áchɔ̀kɔ ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ yi nɛ kɛnɛ́m kɛnkɛm, be bakoŋo bha bǎchɔ̀k nkwɔ́ ndǔ mɛnɔkɔ́ kɛfɔ, bɛkɛm manɛrɛ́kɛt Israɛl byo nɛ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index