Search form

Mátio 19:3

3Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bárɔ́k mɛmɔ yi, bábhɛp yi bɛ, “Yɛ̌ yí, yɛ̌ yi, ɛbhé ɛyɛsɛ ɛka bɛ mmu ándɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay kɛ ɛbhɨkɨ ka?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index