Search form

Mátio 19:4

4Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́re pay ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi amɛm ɛkáti Mandɛm-ɛ? Ɛ́ghàti bhɛsɛ bɛ, tɛ nɛbhǒmɨk, Mandɛm aghókó nyaka mɛnyǔ bo bapay, ngɔrɛ́ nɛ mbakanɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index