Search form

Mátio 19:5

5arɛm bɛ, ‘Ɛ̌ti yɔ, mbakanɛm abhɔŋ bɛ́rɔ ɛtayi nɛ máyi, ambat mmʉɛt nɛ ngɔrɛ́ ywi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index