Search form

Mátio 19:6

6bɔ́ batí apay mándɔp chi mmǔ amɔt.’ Bɔ́ kɛpɛrɛ bhak yɛ bati apay, kɛ mmǔ amɔt. Mmu ákɛ fyɛ yɛ ákɔ́rɛ́ nɛ́ntɨ bo abhɛn Mandɛm áchɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index