Search form

Mátio 19:7

7Bǒnkwɔ Fárisi bábhɛ́p Yesu bɛ, “Mbák ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chí, ndaká yí Moses árɛ́mɛ́ bɛ́ mmu ǎkway bɛrɔ ngɔrɛ́ ywi mbák achyɛ yi ɛkáti awáy nɛbhay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index