Search form

Mátio 19:8

8Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chí ɛ̌ti nɛtaŋántɨ ɛnɛka kɛ̌ Moses áká nyaka bɛ bǎkway bɛrɔ baghɔrɛ́ bhɛka ndǔ nɛbhay. Ɛ́pú nyaka ɛnyu yɔ ndǔ nɛbhǒnɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index