Search form

Mátio 19:9

9Dɨŋɨ́ ká bɛ, yɛ̌ agha anɛ árɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay, kɛbhák bɛ́ ngɔrɛ́ akwɛn bɛrwɔp, ambáy ngɔrɛ́ achak, akwɛn bɛrwɔp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index