Search form

Mátio 2:11

11Bághɔ́ ɛkɛt ɛnɛ nɔ́ nɛ́té arɛ tɛbhɛ tɛbhɛ, barɔk bachwe amɛm, baghɔ mmɔ́ nɛ máyi María. Bátɛ́p mánɛ́n amɨk bare chyɛ yi kɛnókó. Mánɛ́nɛ bɛbha bhap bafɛrɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yá nkáp báchyɛ́ mbɔ awap akap ntá yi. Ɛ́mɔt ɛbhak pú, ɛ́chák ɛ́bhák ɛnyǔ sɛrwɔ́ ɛsɛn bádùrɛ sɛ́nchyɛ nɔkɔ ɛrɨ́tí ɛriɛp. Ɛnɛ́fú ɛ́bhák ɛnyɨŋ ɛnɛ́ básɔ̀t bɛghoko ngú bɛ ákɛ́ chɔŋti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index