Search form

Mátio 2:12

12Mankɔ bhɔ bápɛ́rɛ́ gurɛ, Mandɛm asɛmti bhɔ ndǔ kɛnɔ́ bɛ́ bákɛ́ pɛtnsɛm ntá Mfɔ Hɛ́rɔd. Báfʉɛ́t chí ndǔ mbi achak kɛ bágurɛ ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index