Search form

Mátio 2:13

Josɛ́f nɛ María bápɔ́kɔ Yesu bábʉɛ́ bárɔ́k ɛtɔk Íjip nɛ yi

13Bǒ bhɔ nɔ́ batwɔ bɛghɔ Yesu bagurɛ nɔkɔ, ángɛl Mandɛm abhesi ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́ ɛkɛ́n yi aghɔ aghati yi bɛ, “Josɛ́f, Hɛ́rɔd ǎyàŋ mbi bɛway mɔ́nɛ. Faté yɛ́, sɔt mmɔ́ nɛ máyi, bʉɛ́ dɔ́k ɛtɔk Íjip. Dɔ́k, ɔ́mbák árɛ́ kpátɛ ngati wɔ ɔ́mpɛ́tnsɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index