Search form

Mátio 2:14

14Josɛ́f aŋɛmɛ, asɔt mmɔ́ nɛ máyi, afa, arɔk ɛtɔk Íjip nɛ bhɔ nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɔ mbɔ ɛnyǔ ángɛl Mandɛm aghati yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index