Search form

Mátio 2:15

15Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, abhak arɛ kpátɛ Mfɔ Hɛ́rɔd agú. Mɛnyɨŋ bɛ́fákárí nyaka ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ághátí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ andɛm, ɛmfu tɛtɛp bɛ, “Mbɨ́ŋɨ́ mɔ́wa bɛ ámfá ɛtɔk Íjip”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index