Search form

Mátio 2:16

Hɛ́rɔd arɛm bɛ mángwáy bɔ̌babhakanɛm abhɛn

16Hɛ́rɔd ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ mankɔ̌ bhɔ bárwɔ yi ndǔ yi ánóŋó bhɔ kɛghɔ́, ntɨ nɛ́nɛn yi amɛm. Achyɛ ɛyɔŋ bɛ mángwáy bɔ̌babhakanɛm mankɛm abhɛn bábhɨ́kɨ́ cha mamiɛ́ apay ndǔ ɛtɔk Bɛ́tlɛhɛm nɛ ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi kɛkwɔt. Hɛ́rɔd atɨk bɛ́ ɛ́náŋ ɛ́chí mamiɛ́ apay bɛ́bhó mpok mankɔ bhɔ báyámbɨ baghɔ nɛmbe mpok bábhé Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index