Search form

Mátio 2:17

17Ɛ́kʉ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Jeremáya árɛ́mɛ́ bɛ́ chɔŋ ɛ́mfakari, ɛmfu tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index