Search form

Mátio 2:18

18Arɛm nyaka bɛ, “Ɛyɔŋɔ́ kɛbhɔ ɛ́fù ɛtɔk Ráma. Kɛbhɔ kɛ́yá nɛ bása. Ráshɛl ǎdì bɔ̌bhi. Mánɨ̀k yi mmʉɛt bɛ ambɔt kɛbhɔ kɛ apú ka mbɔnyunɛ bágu barɔ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index