Search form

Mátio 2:19

Josɛ́f nɛ María bápɛtnsɛm ndǔ mmɨk Israɛl nɛ Yesu

19Hɛ́rɔd ágú nɔ́kɔ́, ángɛl Mandɛm abhesi ntá Josɛ́f ndǔ kɛnɔ́ amɛm ɛtɔk Íjip,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index