Search form

Mátio 2:2

2“Mmɔ anɛ bábhé bɛ́ ámbák Mfɔ bo Israɛl achí fá? Sɛ́bhɛ̀p mbɔnyunɛ sɛ́ghɔ̀ nɛmbe ɛnɛ́n nɛ́rɛ̀m ɛ̌ti nɛbhe ɛni awu atú mmok áfù, nɛ sɛ́twɔ bɛchyɛ yi kɛnókó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index